Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

RADA POWIATU

Sesje Rady Powiatu w Parczewie

Obrady rady powiatu są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Dlatego jednym z obowiązków organów samorządu terytorialnego jest zapewnienie warunków, które umożliwią jak najpełniejsze skorzystanie osobom zainteresowanym z ich uprawnienia.

 1. Zaproszenia na sesje rady powiatu
 2. Transmisja on-line obrad Sesji Rady Powiatu 
 3. Wyniki głosowań z sesji rady powiatu są dostępne na BIP i na portalu E-Rada w archiwalnych sesjach
 4. Interpelacje i zapytania radnych

Przedmiot działania i kompetencje Rady Powiatu

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.  Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa.

W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40.000 mieszkańców oraz po trzech na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców, ale nie więcej niż trzydziestu dziewięciu radnych. Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze referendum powiatowego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum powiatowego określa odrębna ustawa.

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

 • stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 • wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
 • stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
 • uchwalanie budżetu powiatu,
 • rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
 1. zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
 2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
 5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
 6. tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
 7. tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
 8. współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
 9. tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
 11. określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 13. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 14. uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 15. dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
 16. podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
 17. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 18. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.


Uchwały rady i zarządu powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (zarządu), w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.  Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.
Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.  Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu.

Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje komisarz wyborczy w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady powiatu.  Po upływie terminu określonego  sesję zwołuje wojewódzki komisarz wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady powiatu.  Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania rady powiatu, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Na wniosek starosty przewodniczący rady powiatu jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest zarząd powiatu, a projekt wpłynął do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.

Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.  W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę powiatu w zakresie kontroli. Rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.  Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.   Radny pobiera diety z tytułu członkostwa w nie więcej niż dwóch komisjach. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz 595)

Skład Rady Powiatu:

 1. Janusz Zieliński - Przewodniczący Rady Powiatu
 2. Samanta Lamczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
 3. Piotr Denejko - Radny Powiatu
 4. Kamil Deryło - Radny Powiatu
 5. Adam Domański - Radny Powiatu
 6. Elżbieta Grudzińska-Konczal - Radny Powiatu
 7. Bartosz Hawryluk - Radny Powiatu
 8. Artur Jaszczuk - Radny Powiatu
 9. Sławomir Langa - Radny Powiatu
 10. Artur Makówka - Radny Powiatu
 11. Rafał Sokołowski - Radna Powiatu
 12. Aneta Szewczyk - Radny Powiatu
 13. Andrzej Turowski - Radny Powiatu
 14. Adam Wiśniewski - Radna Powiatu
 15. Adam Wróblewski - Radny Powiatu

Autor: Wydział Organizacyjno-Prawny